یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
 

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت ، برای دومین سال پیاپی تنها گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در حوزه خدمات فنی رایانه استان را به شرکت پردازشگران اعطا نمود.